ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ ดร.สุรีย์พร นนทชัยภูมิ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2538

พฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ระดับปริญญาโท
2543

Gene Science Hiroshima University, Japan


ระดับปริญญาเอก
2550

Department of Botany/School of Integrative Biology University of Queensland (UQ), Australia

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • Regulation of gene expression
  • Orchid mycorrhiza
  • Botany