ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์นภมณ ยารวง

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2545

พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระดับปริญญาโท
2553

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-