ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์แสงเดือน กันทะขู้

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2548

พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ระดับปริญญาโท
2552

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยมหิดล


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-