ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ทัศนีย์วรรณ กันทากาศ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2542

พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระดับปริญญาโท
2550

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การพยาบาลอายุรกรรม

การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม