ทำเนียบนักวิจัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพรรณ อินต๊ะเผือก

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2539

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) (Honor) วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา


ระดับปริญญาโท
2543

วิทยาศาสตรมหาบัณทิต (พยาบาลสาธารณสุข) ภาควิชาการพยาบาล สาธารณสุขคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ระดับปริญญาเอก
2547

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เภสัชวิทยา) ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาที่เชี่ยวชาญ

เภสัชวิทยาพืชสมุนไพร