ทำเนียบนักวิจัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารยา อดุลตระกูล

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2521

วท.บ. (พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ขั้นสูง) วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช


ระดับปริญญาโท
2526

วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • ประสาทกายวิภาคศาสตร์
  • กายวิภาคศาสตร์ของระบบสืบพันธุ์
  • การปฏิสนธิและพัฒนาการของทารกในครรภ์
  • การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน