ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ ดร.ธนียา หาวิเศษ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
-

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ระดับปริญญาโท
-

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยาทางการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ระดับปริญญาเอก
-

ปรัญชาดุษฎีบัณฑิต (ประสาทวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-