ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ ดร.ภควดี สมหวัง

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
-

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระดับปริญญาโท
-

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปรสิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระดับปริญญาเอก
-

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปรสิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • ปรสิตวิทยาทางการแพทย์(Medical Parasitology)
  • กีฏวิทยาทางการแพทย์ (Medical Entomology)
  • อนุกรมวิธานของยุง โดยเฉพาะยุงก้นปล่อง (Anopheles sp.)