ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ ดร.พงษ์มณี ทองใบ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2521

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ระดับปริญญาโท
2529

ภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ระดับปริญญาเอก
2537

Plant Sciences Adelaide University, Australia

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • Agronomy & physiology of field crops & field-testing of transgenic plants;
 • Plant Ecophysiology & abiotic stresses (nutritional, anoxic & oxidative);
 • Micronutrients physiology: plant responses, uptake, efficiency mechanism & varietal screening, rhizosphere acquisitions, interaction with root disease;
 • Chemistry of submerged soils &behavioursof heavy metal; quantify O2 status in rhizosphere (soil & solution);
 • Integrated ecosystem assessment, participatory scenario for natural resource management (Working member of Millennium Ecosystem Assessments)
 • National & international management & policies on sciences, agriculture & natural resources
 • Agronomy & physiology of field crops & field-testing of transgenic plants;
 • Plant Ecophysiology & abiotic stresses (nutritional, anoxic & oxidative);
 • Micronutrients physiology: plant responses, uptake, efficiency mechanism & varietal screening, rhizosphere acquisitions, interaction with root disease;
 • Chemistry of submerged soils &behavioursof heavy metal; quantify O2 status in rhizosphere (soil & solution);
 • Integrated ecosystem assessment, participatory scenario for natural resource management (Working member of Millennium Ecosystem Assessments)
 • National & international management & policies on sciences, agriculture & natural resources