ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ ดร.สุนิตา แจ่มยวง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2548

B.Sc., Biology The University of Canterbury, New Zealand


ระดับปริญญาโท
2550

PG.Dip.Sci., Microbiology The University of Canterbury, New Zealand


ระดับปริญญาเอก
2553

Ph.D., Microbiology The University of Canterbury, New Zealand

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Wild mushroom cultivation, studies on secondary metabolites production from mushroom and fungi and microbial fermentation