ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2542

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร) มหาวิทยาลัยแม่โจ้


ระดับปริญญาโท
2545

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

Food Industry Technology and Product Development