ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ ดร.ณัฏยา คนซื่อ

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2541

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ระดับปริญญาโท
2545

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระดับปริญญาเอก
2553

ปร.ด. (Food Toxicology) University of Surrey, England

สาขาที่เชี่ยวชาญ

กระบวนการแปรรูปอาหาร, การยับยั้งกระบวนการก่อมะเร็งโดยสารสกัดจากพืช

Food processing, Food Toxicology