ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2542

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ระดับปริญญาโท
2544

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ระดับปริญญาเอก
2549

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • เคมีอินทรีย์ และสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Products)
  • Organic chemistry and Natural Products