ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์เนตรา สมบูรณ์แก้ว

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2541

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชนบท) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ระดับปริญญาโท
2544

Master of Science in Postharvest Technology Essex University, U.K.


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-