ทำเนียบนักวิจัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ไชยวงศ์

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2543

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระดับปริญญาโท
2547

เกษตรศาสตร์ (พืชสวน) (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • Postharvest Physiology and Biochemistry of fresh produces
  • Postharvest Handling of fresh produces
  • Modified Atmosphere Packaging of fresh produces
  • Postharvest Physiology and Biochemistry of fresh produces
  • Postharvest Handling of fresh produces
  • Modified Atmosphere Packaging of fresh produces