ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์บรรพจณ์ โนแบ้ว

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
-

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระดับปริญญาโท
-

วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ภูมิสารสนเทศ, การท่องเที่ยว

Geo-Informatics, Tourism