ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ทรงสรรค์ อุดมศิลป์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2518

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ระดับปริญญาโท
2527

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Information Science) University of Pittsburgh


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology