ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ ดร.สุรพงษ์ อุตมา

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
-

-


ระดับปริญญาโท
-

-


ระดับปริญญาเอก
-

Computer Science University of La Rochelle, FRANCE

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-