ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ชยพล คำยอด

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2541

B.Eng. in Telecommunication Engineering Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand


ระดับปริญญาโท
2547

M.Eng. in Electrical Engineering The City College of New York, New York, USA


ระดับปริญญาเอก
-

Ph.D. Candidate Aalborg University, Aalborg, Denmark

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-