ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์วัชราวรรณ อินทยศ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2544

BA Managament of Information System Thammasat University, Thailand


ระดับปริญญาโท
2551

Msc, Information Systems Lund University


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-