ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ภัทรกมล รังษี

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2550

Bachelor of Engineering, Electrical Engineering Srinakharinwirot University


ระดับปริญญาโท
2553

Master of Engineering, Electrical Engineering Chulalongkorn University


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-