ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อน

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2544

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระดับปริญญาโท
2547

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระดับปริญญาเอก
2554

Ph.D. Computer Science University of Wales, Aberystwyth, UK

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Data Warehouses, Business Intelligence, Medical Data Analysis

Data Warehouses, Business Intelligence, Medical Data Analysis