ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ ดร.นิลุบล คุรุบรรเจิดจิต

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
-

-


ระดับปริญญาโท
-

-


ระดับปริญญาเอก

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • Bio-medical Data Mining (Plant Pathogen, Human Cancers, Epigenetics, Translocation)
  • Protein-Protein Interaction Network
  • Microbiological Network Simulation
  • Bioinformatics
  • Pattern Recognition