ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์สุรพล วรภัทราทร

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
-

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


ระดับปริญญาโท
-

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • Speech Processing Technology
  • Embedded System
  • Human Assistive Technology