ทำเนียบนักวิจัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ ชัยศรีเจริญ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
-

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ระดับปริญญาโท
-

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ระดับปริญญาเอก
-

วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-