ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ ดร.ศิริกานต์ ชูเชิด

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
-

-


ระดับปริญญาโท
-

-


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • Image Processing
  • Pattern Recognition
  • Telecommunication