ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์วิชัย ดีพร้อม

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2517

ศึกษาบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ระดับปริญญาโท
2538

ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษ

Teaching English