ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์นันทพร กุลชนะธารา

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
-

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ระดับปริญญาโท
-

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว

Psychology