ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2530

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปกรรม/วิจิตรศิลป์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ระดับปริญญาโท
2540

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล


ระดับปริญญาเอก
2553

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สาขาที่เชี่ยวชาญ

วัฒนธรรมศึกษา และสังคมศึกษา

Cultural Studies and Social Sciences