ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธุ์

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2540

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/สิ่งแวดล้อมศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ระดับปริญญาโท
2543

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/สิ่งแวดล้อมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/สิ่งแวดล้อมศึกษา

Environmental Science