ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์พรสวรรค์ อินทร์ปิ่น

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2540

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร


ระดับปริญญาโท
2543

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การสอนภาษาอังกฤษ

English