ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์มาลี ภูมิภาค

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2538

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) มหาวิทยาลัยมหิดล


ระดับปริญญาโท
2546

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

วิทยาศาสตร์การกีฬา

Exercise and Sports Science