ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2539

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระดับปริญญาโท
-

-


ระดับปริญญาเอก
2544

DOCTOR OF PHILOSOPHY in MOLECULAR AND CELL BIOLOGY University of Warwick

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ชีววิทยา และเซลล์โมเลกุล
MOLECULAR AND CELL BIOLOGY