ทำเนียบนักวิจัย


รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2542

อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ระดับปริญญาโท
-

-


ระดับปริญญาเอก
2547

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • อรรถศาสตร์  
  • ภาษาศาสตร์จิตวิทยา  
  • ภาษาศาสตร์ภาคสนาม


  • Semantics
  • Psycholinguistics
  • Sociolinguistics