ทำเนียบนักวิจัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2540

BA. in Economics Thammasat University, Thailand


ระดับปริญญาโท
2543

MA. in Linguistics Chulalongkorn University, Thailand


ระดับปริญญาเอก
2548

Ph.D in Linguistics Chulalongkorn University, Thailand

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-