ทำเนียบนักวิจัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2529

ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( ภาษาไทย ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระดับปริญญาโท
2538

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( การสอนภาษาไทย ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-