ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์จิตรลดาวรรณ ศรีสุนทรไท

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2543

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระดับปริญญาโท
2549

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา) มหาวิทยาลัยมหิดล


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-