ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
-

-


ระดับปริญญาโท
-

-


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-