ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์อรวรรณ วังสมบัติ

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
-

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระดับปริญญาโท
-

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • ภาษาศาสตร์ (วากยสัมพันธ์, วัจนปฏิบัติศาสตร์)
  • การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (English as a foreign language)