ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์อรวรรณ จำพุฒ

สำนักวิชาการจัดการ

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2541

บัญชีบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระดับปริญญาโท
2544

บัญชีมหาบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

บัญชี

Accounting