ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ภูมิพัฒณ์ มิ่งมาลัยรักษ์

สำนักวิชาการจัดการ

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2539

ศิลปศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ


ระดับปริญญาโท
2541

Business Administration Southeastern University


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Business Administration

Business Administration