ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ ดร.พัชรีย์ พริบดีเวช

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2544

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระดับปริญญาโท
2546

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระดับปริญญาเอก
2550

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การวิเคราะห์องค์ประกอบสารระเหยโดยใช้เทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรเมตรี

Chemistry