ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ ดร.ชัชชญา ยอดสุวรรณ

สำนักวิชาการจัดการ

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
-

Bachelor of Arts (Tourism and Hotel Administration) Stamford International University, Thailand


ระดับปริญญาโท
-

Master of Tourism and Hospitality Management Griffith University, Australia


ระดับปริญญาเอก
-

PhD (Tourism) Griffith University, Australia

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • Tourism management
  • Stakeholder collaboration
  • Destinaton marketing and management