ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง

สำนักวิชาการจัดการ

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
-

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาการวัดคุมทางอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ระดับปริญญาโท
-

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • การวางแนวระบบการผลิต
  • การบริหารการผลิตและการดำเนินการ
  • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน