ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน์

สำนักวิชานิติศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2531

นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ระดับปริญญาโท
2536

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

กฎหมายมหาชน

Law