ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ติณเมธ วงศ์ใหญ่

สำนักวิชานิติศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2544

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ระดับปริญญาโท
2552

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
  • กฎหมายอาญา
  • กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
  • กฎหมายอาญา