ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ดามร คำไตรย์

สำนักวิชานิติศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2543

นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ระดับปริญญาโท
2547

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

กฎหมายระหว่างประเทศ