ทำเนียบนักวิจัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ น้อยฉิม

สำนักวิชานิติศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2532

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ระดับปริญญาโท
2540

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ระดับปริญญาเอก
2551

Space Law Leiden University, Leiden, Netherlands.

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-