ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2539

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระดับปริญญาโท
-

-


ระดับปริญญาเอก
2545

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมี) Birkbeck University of London

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Organometallic compounds; Spectroscopic characterizations; Metals in tea