ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์

สำนักวิชานิติศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
-

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ระดับปริญญาโท
-

นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • กฎหมายอาญา
  • กฎหมายภาษีอากร